Adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük, hogy felkereste weboldalunkat. Az adatvédelmi előírások betartása különleges jelentőséggel bír számunkra. A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Önnek mint a weboldal használójának tájékoztatást adjunk a személyes adatok kezelésének módjáról, köréről és céljáról, valamint az Önt megillető jogokról, mivel Ön az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 1. pontja értelmében érintettnek minősül. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat figyelembe veszi a 2018. május 25. óta érvényben lévő általános adatvédelmi nyilatkozat utáni újításokat is. A jelen nyilatkozattal egyúttal eleget teszünk a német elektronikus médiáról szóló törvény 13. paragrafusa addig az időpontig érvényes követelményeinek.

1. Felelős szerv
A weboldalt és a szolgáltatási kínálatot a
HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG
An der Autobahn 12
D – 19306 Neustadt-Glewe
Németország
Tel.: + 49 (0) 38757 66-0
E-mail: info@henkel-epol.com
Weboldal: www.henkel-epol.com
Ügyvezető: Benedikt Henkel mérnök, Sven Wentzien mérnök
üzemelteti (a továbbiakban: „HENKEL”).

2. Általános
A weboldalt úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legkevesebb adatot gyűjtsük Öntől. Weboldalunk használata alapvetően személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Csak akkor válik szükségessé személyes adatok kezelése, ha Ön úgy dönt, hogy igénybe vesz valamilyen szolgáltatást (pl. a kapcsolatfelvételi űrlap használata). Ennek során mindig ügyelünk arra, hogy személyes adatait mindig valamilyen jogalappal vagy az Ön által adott hozzájárulással összhangban kezeljük. A 2018. május 25. óta érvényben lévő általános adatvédelmi rendelet szabályozásához, valamint a mindenkor érvényes német nemzeti előírásokhoz (pl. a szövetségi adatvédelmi törvény, az elektronikus médiáról szóló törvény vagy más, speciális adatvédelmi törvények) tartjuk magunkat.

3. Fogalommeghatározás
A jelen adatvédelmi nyilatkozatban használt kifejezések jelentése az általános adatvédelmi rendelettel összhangban a következő:

„személyes adatok”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó“: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4. Hozzájárulás
Amikor felkeresi weboldalunkat, részben bizonyos személyes adatokat gyűjtünk, amihez az Ön hozzájárulására van szükségünk. Ez például akkor fordul elő, amikor Ön a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével üzenetet küld nekünk.

Hozzájárulási nyilatkozat
Rendelkezésére álló űrlapunk használatával Ön beleegyezik, hogy az Ön által számunkra biztosított személyes adatokat összegyűjtsük, és a jelen adatvédelmi nyilatkozatban részletezett módon kezeljük. Ezt a hozzájárulást jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja egy megfelelő tartalmú nyilatkozat útján. Tájékoztatjuk azonban arról, hogy szolgáltatásunk használata az Ön hozzájárulása nélkül többé nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonásához használja a fent megadott elérhetőségeket (kérjük, ebben az esetben adja meg nevét, e-mail-címét és postai címét).

5. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
Amikor személyes adatait az Ön hozzájárulásával a megnevezett célok érdekében kezeljük, ez az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik.
Azokat a személyes adatokat, amelyek szolgáltatási kínálatunk megindokolásához, megvalósításához vagy lebonyolításához szükségesek, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja által nyújtott jogalap alapján kezeljük.
A személyes adatoknak a jogos érdekünk védelmében történő kezelése az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik.
Amennyiben az adatkezelést a megbízásunkból külső szolgáltató végzi el, az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 28. cikke. 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja
(„Mihez van szükség az adatkezelésre”)
kapcsolatfelvételhez és az azzal összefüggő levelezéshezaz Ön hozzájárulása alapján
érdeklődése tárgyának feldolgozásához, és az Ön által adott esetben igényelt további tanácsadáshozaz Ön hozzájárulása alapján
kérése alapján ajánlat küldéséhezszerződéskötést megelőző intézkedések alapján
információs anyag és/vagy hírlevél küldéséhezaz Ön hozzájárulása alapján
Regisztráció Fehér Könyvünkhöz és rendszeres kézbesítéséhezaz Ön hozzájárulása alapján
telefonos kapcsolatfelvételhezaz Ön hozzájárulása alapján
annak biztosítására, hogy weboldalunkat a lehető leghatékonyabb és legérdekesebb módon mutassuk be Önnek (pl. anonimizált kiértékelés révén)jogos érdekek alapján
kínálatunk technikai megvalósításáhozjogos érdekek alapján

 

6. Az összegyűjtött és kezelt személyes adatok
Csak abban az esetben gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait, ha Ön ezeket tudatosan és önkéntesen bocsátotta a rendelkezésünkre, például űrlapok kitöltésével vagy e-mailek elküldésével.
A rendelkezésre álló űrlap keretében mindenekelőtt a következő adatokról van szó:

Általános elérhetőségek:

 • Megszólítás*
 • Keresztnév*
 • Vezetéknév*
 • Cégnév*
 • Utca*
 • Házszám*
 • Irányítószám*
 • Település*
 • Ország*
 • E-mail-cím*
 • Telefonszám*
 • Melyik telephelyünktől szeretne érdeklődni*
 • Érdeklődése tárgyának kiválasztása
 • Üzenet
 • Kapcsolatfelvétel háttere
 • Hozzájárulás tájékoztató anyag küldéséhez
 • Visszahívás kérése

Fehér Könyv regisztrálása:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Felhasználó név*
 • E-mail cím*
 • Jelszó*

 A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok és az Ön tartalmai kizárólag cégünkön, és kapcsolt vállalkozásainkon belül maradnak. Adatait csak az 5. pontban említett célokból tároljuk és kezeljük. A felsorolt céloktól eltérő használathoz az Ön kifejezett hozzájárulására van szükség. Ugyanez vonatkozik adatainak harmadik fél részére történő átadására és továbbítására.

7. Általános naplófájlok

A webkiszolgáló ideiglenesen protokollfájlokban (naplófájlok) megőrzi a lekérdezést végző számítógép kapcsolódási adatait (IP-cím), azokat az oldalakat, amelyeket Ön nálunk felkeres, a látogatás dátumát és időtartamát, a használt böngésző- és operációsrendszer-típus azonosító adatait, valamint azt a weboldalt, ahonnan a mi oldalunkra látogatott, valamint a sikeres lekérdezést. A weboldalak technikai adminisztrációja és az anonim adatok statisztikai célú gyűjtése lehetővé teszi a HENKEL kínálatához való hozzáférések kiértékelését, valamint egy olyan kiértékelést, amelynek célja az adatvédelem és az adatbiztonság fokozása a vállalatunkon belül, ezáltal pedig az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmi szintjének biztosítása.

A kiszolgáló naplófájljainak adatait az összes Ön által megadott személyes adattól elkülönítve tároljuk. Miután elhagyta a weboldalt, a megőrzésre irányuló esetleges jogi kötelezettségekre figyelemmel IP-címét töröljük vagy anonimizáljuk.

8. Cookie-k
Cookie-k alkalmazása
Weboldalunkon úgynevezett böngésző cookie-k alkalmazásával gyűjtjük és tároljuk az információkat.

 Mi a cookie?
A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyek az Ön adathordozóján kerülnek tárolásra, és amelyek bizonyos beállításokat és adatokat tárolnak a rendszerünkkel való, az Ön böngészőjén keresztül történő információcseréhez. Egy cookie általában tartalmazza annak a domainnek a nevét, amelyről a cookie-adatokat küldték, valamint információkat a cookie koráról, és egy alfanumerikus azonosítójelet.

 Miért alkalmazunk cookie-kat?
A cookie-k teszik lehetővé rendszereink számára, hogy felismerjék a felhasználó készülékét, és az esetleges előzetes beállításokat azonnal elérhetővé tegyék. Amikor egy felhasználó hozzáfér a platformhoz, a rendszer a felhasználó számítógépének merevlemezére egy cookie-t továbbít. A cookie-k segítséget nyújtanak abban, hogy jobbá tegyük weboldalunkat, és hogy jobb és még inkább az Ön igényeire szabott szolgáltatást kínálhassunk Önnek. Lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük számítógépét, illetve (mobil) eszközét, ha ismét visszatér a weboldalunkra, ezáltal pedig:

 • Információkat tároljunk az Ön által a weboldalon előnyben részesített tevékenységekről, ezáltal pedig weboldalunkat az Ön egyéni érdeklődéséhez igazítsuk.
 • Felgyorsítsuk a kéréseivel kapcsolatos intézkedés sebességét.

Együttműködünk harmadik félnek minősülő szolgáltatókkal, akik abban támogatnak minket, hogy érdekesebbé tegyük az Ön számára internetes kínálatunkat és weboldalunkat. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön felkeresi weboldalunkat, merevlemezén e partnercég (harmadik fél) cookie-jai is tárolásra kerülnek. Ezek olyan cookie-k, amelyek megadott idő elteltével automatikusan törlődnek.

 Az általunk használt cookie-k felsorolását a következő táblázatban találja:

A cookie neve

Elsődleges cookie-k vagy harmadik féltől származó cookie-k?
Harmadik féltől származó cookie-k esetén: Kitől származik?

Leírás / funkció

Szokványos lejárati idő
_gaGoogle2 év
_gatGoogleMunkamenet
_gitGoogle1 nap
scnb-cookie-termshenkel-epol.com1 év
NIDgoogle.com6 hónap
_cfduiddatatables.net1 év
_icl_visitor_lang_jshenkel-epol.comelmenti az átirányított nyelvet1 nap
wpml_browser_redirect_testhenkel-epol.commeghatározza a megjelenített nyelvetMunkamenet

Dönthetek a cookie-k alkalmazásáról?
Amennyiben nem szeretné, hogy böngészője böngésző cookie-kat használjon, beállíthatja úgy, hogy az ne fogadja el cookie-k tárolását. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben weboldalunkat csak korlátozottan vagy egyáltalán nem tudja használni. Ha csak a saját cookie-jainkat kívánja fogadni, szolgáltatóink és partnereink cookie-jait azonban nem, válassza böngészőjében a „Harmadik féltől származó cookie-k letiltása” beállítást. Nem vállalunk felelősséget harmadik féltől származó cookie-k használatáért.

9. Jelentkezési eljárás
Amennyiben Ön elektronikus úton pályázik a HENKEL-nél, adatait kizárólag jelentkezése feldolgozásához használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik félnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a HENKEL-nek e-mailben beküldött pályázatokat titkosítás nélkül továbbítjuk. Fennáll tehát a veszélye annak, hogy jogosulatlan személyek hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz, és felhasználhatják azokat.

10. Hírlevél
Ha feliratkozik e-mailes hírlevelünkre, a HENKEL-nek szüksége van az Ön e-mail-címére, amelyre majd a hírlevelet küldeni kell. Az önkéntes alapon megadható adatokat arra használjuk fel, hogy személyesen szólítsuk meg Önt, személyes igényei szerint alakítsuk ki a hírlevelet, és hogy az e-mail-címmel kapcsolatban felmerülő kérdéseket tisztázni tudjuk.

A hírlevél fogadásához érvényes e-mail-címre van szükség. Emellett tárolásra kerül az az IP-cím, ahonnan feliratkozik a hírlevélre, és a hírlevélre való feliratkozás dátuma. Ezek az adatok a HENKEL számára bizonyítékként szolgálnak visszaélés esetén, ha idegen e-mail-címmel iratkoznak fel a hírlevélre. Továbbá annak elkerülése érdekében, hogy egy e-mail-cím egy harmadik fél által elkövetett visszaélés miatt kerüljön be a HENKEL címlistájába, a „double-opt-in” eljárásnak megfelelően dolgozunk. Az eljárás azt jelenti, hogy a feliratkozás után Ön kap egy megerősítő e-mailt az Ön által megadott e-mail-címre. Csak abban az esetben kapja meg a kívánt e-mailes hírlevelet, ha feliratkozását az e-mailben szereplő linkre kattintva megerősíti. Az eljárás keretében a rendszer naplózza a hírlevélre való feliratkozást, a megerősítő e-mail elküldését és a feliratkozás megerősítésének beérkezését.

Az adatok és az e-mail-cím tárolására, valamint a hírlevelek küldéséhez való felhasználásukra vonatkozó hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja. A HENKEL minden egyes hírlevélben biztosít egy linket az Ön számára a hozzájárulás visszavonásához. Ezenkívül lehetősége van arra is, hogy visszavonási kérelmét írásban, a fenti elérhetőségeken jelezze.

11. Fehér Könyv

Érdekes fehér könyveket kínálunk Önnek honlapunkon szolgáltatásainkról és termékeinkrõl. Az ezekhez való hozzáférésekhez weboldalunkon tud regisztrálni. Személyes adatait csak a fehér könyvekhez való hozzáférés és érdekes információk továbbítása miatt gyûjtjük be. A személyes adatok gyûjtése és feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik. A hírlevelek fogadására adott engedélyt Ön bármikor visszamondhatja weboldalunkon a következõ menüpont alatt: Leiratkozás hírlevelekrõl. Az Ön adatait engedély nélkül harmadik személynek, illetve cégünkön kívül másnak nem továbbítjuk. Harmadik országba történõ továbbítás sem történik.

12. Harmadik féltől származó szolgáltatások és tartalmak integrálása
Weboldalunk felhasználja más szolgáltatók tartalmait és szolgáltatásait. Ilyenek például a térképek, amelyeket a Google Maps bocsát rendelkezésre. Annak érdekében, hogy ezek az adatok lekérdezhetők és megjeleníthetőek legyenek a felhasználó böngészőjében, elengedhetetlenül szükséges az IP-cím továbbítása. A szolgáltató (a továbbiakban: „harmadik fél szolgáltató”) tehát megismeri a mindenkori felhasználó e-mail-címét.
Bár arra törekszünk, hogy kizárólag olyan harmadik fél szolgáltatókat vegyünk igénybe, akiknek csak a tartalmak biztosításához van szükségük az IP-címekre, nincs ráhatásunk arra, hogy az IP-cím esetleg tárolásra kerül-e. Ez az eljárás többek között statisztikai célokat szolgál. Ha tudomást szerzünk arról, hogy az IP-cím tárolásra kerül, erről tájékoztatjuk Önt.

A DoubleClick használata

Weboldalunk a Google DoubleClick nevű online marketingeszközét használja. Ezt a Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) szolgáltatja.
A DoubleClick cookie-kat használ, hogy a felhasználó számára releváns hirdetéseket jelenítsen meg, optimalizálja a teljesítményjelentéseket és megakadályozza, hogy a felhasználók többször lássák ugyanazokat a hirdetéseket. A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyeket a böngésző az Ön végfelhasználói eszközén tárol. A Google egy cookie-azonosító révén értesül arról, hogy mely böngészőben mely hirdetések vannak bekapcsolva, ezáltal meg tudja akadályozni, hogy ezek többször jelenjenek meg. Weboldalunk optimális forgalmazása az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül.

A cookie-azonosítók emellett abban segítik a DoubleClicket, hogy információt gyűjtsön az úgynevezett konverziókról a hirdetési kérelmek vonatkozásában. Ez az eset áll fenn például akkor, amikor Ön egy DoubleClick hirdetést lát, és egy későbbi időpontban ugyanazt a böngészőt használva a hirdető weboldalán vásárlást bonyolít le. A Google szerint a DoubleClick-cookie-k nem tárolnak személyes vonatkozású információt.

Az alkalmazott marketingeszközök miatt böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google kiszolgálójával. Nincs ráhatásunk arra, hogy a Google az eszköz segítségével milyen adatokat gyűjt és ezeket hogyan használja fel. Ismereteink jelenlegi állása szerint a Google a DoubleClick révén arról értesül, hogy Ön a weboldalunk mely részeit tekintette meg, vagy hogy mely hirdetésünkre kattintott rá. Amennyiben be van jelentkezve Google-fiókjába, a Google társíthatja a weboldalunkon tett látogatását a fiókjához. Még bejelentkezés nélkül sem zárható ki, hogy a szolgáltató azonosítja és tárolja az Ön IP-címét. 

Egy modern böngésző segítségével felügyelheti, korlátozhatja és megtilthatja a cookie-k elhelyezését. Ezáltal lehetősége van tiltakozni a nyomon követési eljárás ellen. A cookie-k letiltása következtében a weboldalunk működése korlátozott lehet. 

A Google vállalat rendelkezik az európai-amerikai adatvédelmi megállapodás („Privacy Shield”) tanúsítványával. Ez az adatvédelmi megállapodás biztosítja az EU-ban érvényes adatvédelmi szint betartását.

A Google DoubleClick szolgáltatásának adatvédelmi rendelkezéseivel kapcsolatban további részleteket itt talál: https://policies.google.com/privacy?gl=hu

 A Google Analytics használata
Weboldalunk a Google Analytics szolgáltatás által kínált funkciókat használja. A webelemző szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) nyújtja.

A Google Analytics cookie-kat használ. Ezek kis méretű szöveges fájlok, amelyeket a böngésző az Ön végfelhasználói eszközén tárol, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie által a weboldal használatával kapcsolatban kinyert információk a Google valamelyik kiszolgálójára kerülnek, és ott történik a tárolásuk is. A kiszolgálók általában az Egyesült Államokban találhatók.

A Google Analytics cookie-jai elhelyezésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. A weboldal üzemeltetőjeként jogos érdekünk fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, hogy webes kínálatunkat és adott esetben reklámjainkat optimalizáljuk.

A Google Analytics szolgáltatást az IP-anonimizálás funkcióval együtt használjuk. Ez a funkció biztosítja, hogy a Google az Egyesült Államokba való továbbítás előtt az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államain belül csonkítja az Ön IP-címét. A teljes IP-cím Egyesült Államokban lévő Google-kiszolgálókra történő átvitelére és ottani csonkolására csak kivételes esetben kerül sor. A Google a megbízásunkból ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön weboldalhasználatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon folytatott tevékenységekről, és hogy további, a weboldal és az internet használatával összefüggő szolgáltatásokat nyújtson számunkra. A Google Analytics számára elküldött IP-cím nem kerül összekapcsolásra más Google-adatokkal.

Böngészőjén keresztül megakadályozhatja a cookie-k elhelyezését. Ezzel azonban korlátozhatja weboldalunk bizonyos funkcióit. Ugyanígy megtilthatja, hogy a Google adatokat gyűjtsön az Ön weboldalhasználatáról (az IP-címét is beleértve), és feldolgozza ezeket az adatokat. Ennek érdekében le kell töltenie és telepítenie kell az alábbi linken elérhető böngésző-plug-int: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A Google adatvédelmi nyilatkozatában talál bővebb információt arról, hogyan kezeli a Google Analytics a felhasználók adatait: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu. A törvényi adatvédelmi előírások maradéktalan teljesítése érdekében szerződést kötöttünk a Google vállalattal a megbízásunkból történő adatkezelésről. Weboldalunk a Google Analytics szolgáltatás „demográfiai jegyek” funkcióját használja. Ennek segítségével olyan jelentések állíthatók össze, amelyek az oldal látogatóinak életkorával, nemével és érdeklődési körével kapcsolatban tartalmaznak megállapításokat. Ezek az adatok a Google érdeklődésalapú hirdetéseiből, valamint harmadik fél szolgáltatók által biztosított látogatói adatokból származnak. Az adatokat nem lehet egy adott személyhez társítani. Ön bármikor letilthatja ezt a funkciót. Ezt Google-fiókjának hirdetési beállításaiban teheti meg, vagy a „Tiltakozás az adatok gyűjtése ellen” című résznek megfelelően általános jelleggel is megtilthatja, hogy a Google Analytics gyűjtse az adatait.

További lehetőségként egy úgynevezett „opt-out-cookie” elhelyezésével is megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön, ehhez kattintson erre a linkre. Amennyiben törölni akarja a böngészőben a cookie-kat, ismét rá kell kattintania erre a linkre. A Google adatvédelmi nyilatkozatát itt találja: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu.

[borlabs_cookie_opt_out tracking=”google-analytics” id=”UA-4802622-1″]

A Google Maps használata
A térképes tartalmak integrációjához és megjelenítéséhez weboldalunk a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) nyújtja.
Amikor Ön megtekint egy olyan oldalt, amelybe a Google Maps térképe van integrálva, a rendszer begyűjti az IP-címét. Ezek az információk általában a Google egyik Egyesült Államokban található kiszolgálójára kerülnek, és ott történik a tárolásuk is. A Google akkor is értesül az Ön IP-címéről, ha nincs felhasználói fiókja, amelybe bejelentkezett volna. Ha be van jelentkezve felhasználói fiókjába, a Google az Ön böngészési magatartását közvetlenül hozzárendelheti a személyes profiljához. Ezt megakadályozhatja azzal, ha böngészés előtt kijelentkezik. A jelen webhely szolgáltatója nem befolyásolja ezt az adatátvitelt.
A Google Maps használata annak érdekében történik, hogy vonzó megjelenítést kölcsönözzünk online kínálatunknak, és hogy megkönnyítsük az általunk a weboldalon megadott helyszínek megtalálhatóságát. Ez az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja érdekében jogos érdeknek minősül.
Az adatok kezelésével kapcsolatban bővebb információt a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu/.

13. Adatbiztonság
Sajnos az információk interneten keresztül történő továbbítása sohasem 100%-osan biztonságos, ezért nem tudjuk garantálni az interneten keresztül a weboldalunkra továbbított adatok biztonságát.
Technikai és szervezeti intézkedésekkel azonban védjük adatait azok illetéktelen személyek általi elvesztése, megsemmisítése, hozzáférése, módosítása vagy terjesztése ellen.
Személyes adatainak továbbítása ezért titkosítva történik. Ehhez az SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) titkosítási rendszert használjuk. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan tökéletesítjük.

14. Az érintett személy jogai
Amennyiben Ön az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 1. pontja értelmében érintettnek minősül, akkor személyes adatainak kezelését illetően az általános adatvédelmi rendelet szerint a következő jogok illetik meg: Az alábbiakban felsorolt jogok jogszabályi szövegét a következő helyen találja:
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Info roschueren/INFO6.html.

Megerősítéshez és tájékoztatáshoz való jog
Az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkének feltételei alapján Ön jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint bármikor ingyenes tájékoztatást (és erről másolatot) kapni az adatkezelőtől az Ön személyével kapcsolatban tárolt személyes adatokról.

Helyesbítéshez való jog
Az általános adatvédelmi rendelet 16. cikkének feltételei alapján Önnek joga van ahhoz, hogy kérelmezze az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését. Emellett joga van ahhoz – az adatkezelés céljainak figyelembe vételével –, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog
Az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkének feltételei alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje, ha az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében megnevezett indokok valamelyike fennáll, és ha az adatkezelés nem szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkének feltételei alapján Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az adatkezelés korlátozását, ha az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében megnevezett feltételek valamelyike fennáll.

Az adathordozhatósághoz való jog
Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkének feltételei alapján Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, ha teljesülnek az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében szereplő további feltételek.

A hozzájárulás visszavonásához való jog
Önnek joga van a számunkra a személyes adatok kezeléséhez megadott hozzájárulását bármikor jövőbeli hatállyal visszavonni. Kérjük, hozzájárulása visszavonását a fent megadott elérhetőségeken jelezze.

Tiltakozáshoz való jog
Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének feltételei alapján Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben a hatékony tiltakozás feltételei teljesülnek, részünkről többé nem kerülhet sor adatkezelésre.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendelet előírásait.

15. Az Ön személyes adatainak továbbadása
Az Ön személyes adatainak továbbadása az alább leírt módon történik.
A weboldal üzemeltetését egy külső szolgáltató végzi Németországban. Ennek során biztosítjuk, hogy adatkezelésre egyedül Németországban kerül sor. Erre a weboldal működtetése, valamint a meglévő használati szerződés indokolása, teljesítése és lebonyolítása érdekében van szükség, és az Ön hozzájárulása nélkül is lehetséges.
Ezenkívül adatok továbbadása történik abban az esetben is, ha erre törvényi rendelkezések és/vagy hatósági vagy bírósági utasítások jogosítanak fel vagy köteleznek minket. Ez különösen magában foglalhatja a bűnüldözési célokra, veszély elhárítására vagy szellemi tulajdonjogok érvényesítésére vonatkozó tájékoztatást.
Amennyiben a szükséges körű adatai továbbadásra kerülnek a szolgáltatókhoz, ezek csak olyan mértékig férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, ameddig erre feladataik ellátásához szükség van. Ezen szolgáltatók kötelesek az Ön személyes adatait a hatályos adatvédelmi törvényeknek, és különösen az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően kezelni.
A fent megnevezett eseteken kívül az Ön hozzájárulása nélkül alapvetően nem adjuk át adatait harmadik félnek. Különösen nem adunk át személyes adatot harmadik országban működő szervnek vagy nemzetközi szervezetnek.

16. A személyes adatok tárolásának időtartama
A tárolási időszakot illetően töröljük a személyes adatokat, amint a tárolásuk az eredeti cél teljesítéséhez már nem szükséges, és ha a törvény által előírt megőrzési határidő már lejárt. A törvény által előírt megőrzési határidők jelentik végső soron a személyes adatok tárolásának végleges időtartamának kritériumát. A határidő letelte után a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek. Ha van megőrzési határidő, az adatkezelést az adatok zárolása formájában korlátozzuk.

17. Hivatkozások és linkek
Amikor olyan internetes oldalakat keres fel, amelyekre a weboldalunk hivatkozik, a rendszer ismét olyan adatokat kérhet, mint név, cím, e-mail-cím, a böngésző jellemzői stb. Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem szabályozza azt, hogy harmadik felek hogyan gyűjtik, adják tovább vagy kezelik a személyes adatokat.
Lehetséges, hogy harmadik fél szolgáltatóknak a személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó saját szabályozása eltér a miénktől. Ezért azt tanácsoljuk, hogy mielőtt személyes adatokat adna meg, tájékozódjon harmadik felek internetes oldalain a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatról.

18. Kiegészítés közösségi média ajánlatunkhoz az Instagram-on

A HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG online megjelenéséhez igénybe veszi az Instagram Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) szolgáltatásait.

Ezen Instagram-oldalt és funkcióit ön saját felelősségre veszi igénybe. Ez különösen vonatkozik az interaktív funkciók használatára (például Hozzászólás vagy Értékelés).

Az Instagram többek között az IP-címét és a számítógépén sütik formájában tárolt további információkat gyűjt. Ezeket az információkat arra használják, hogy statisztikai adatokat nyújtsanak számunkra mint az Instagram-oldal üzemeltetője az Instagram-oldal használatáról.

Az Instagram Inc. az önről gyűjtött adatokat feldolgozza és ennek során az Európai Unión kívüli országokba is továbbíthatja. Az Instagram Adatvédelmi szabályzata tartalmazza általános formában, hogy az Instagram milyen adatokat gyűjt és miként használja fel őket. Ugyanitt találhatók információk az Instagram kapcsolattartási lehetőségeiről és a hirdetési beállításokról. Az Adatvédelmi szabályzat az alábbi hivatkozáson érhető el:

https://help.instagram.com

Az Instagram egyértelműen nem közölte és mi nem rendelkezünk információkkal arról, miként használja az Instagram az Instagram-oldalak látogatása során nyert adatokat, milyen mértékben vannak hozzárendelve az Instagram-oldalon végzett tevékenységek az egyes felhasználókhoz, mennyi ideig őrzi ezeket az adatokat az Instagram, valamint továbbítja-e harmadik fél számára az Instagram-oldal látogatása alkalmával nyert adatokat.

Instagram-oldal felkeresésekor az ön eszközéhez rendelt IP-cím továbbítódik az Instagram felé. Az Instagram szerint ezeket az IP-címeket névtelenítik (a „német” IP-címek esetében) és 90 nap elteltével törlik. Az Instagram továbbá az ön felhasználói eszközeiről is tárol adatokat (például a „Bejelentkezési értesítés” funkció részeként), amely lehetővé teszi számára, hogy az IP-címeket szükség szerint az egyes felhasználókhoz rendelje hozzá.

Amennyiben jelenleg felhasználóként be van jelentkezve az Instagramra, eszközén egy süti található, amely rögzíti az Instagram-azonosítóját. Ennek segítségével az Instagram értesül arról, hogy ön felkereste ezt az oldalt, illetve miként használta azt. Ez minden más Instagram-oldalra is vonatkozik. A webhelyekbe integrált Instagram-gombok segítségével az Instagram nyomon követheti ezeket a webhelylátogatásokat és hozzárendelheti őket az ön Instagram-profiljához. Ezen adatok segítségével személyre szabott tartalmakat vagy hirdetéseket kínálhatnak önnek.

Ennek elkerülése érdekében jelentkezzen ki az Instagramból, valamint kapcsolja ki a „Bejelentkezve maradok” funkciót, törölje az eszközén tárolt sütiket, végül zárja be, majd indítsa újra a böngészőt. Ezzel törli az önt közvetlenül azonosító Instagram-információkat. Így anélkül is használhatja az Instagram-oldalunkat, hogy felfedné az Instagram-azonosítóját. Az oldal interaktív funkcióinak (Tetszik, Hozzászólás, Üzenetek stb.) használatakor megjelenik egy Instagram bejelentkezési ablak. Amint bejelentkezik, ismét azonosítható lesz mint konkrét Instagram-felhasználó.

Az alábbi Instagram-támogatási felületen tájékoztatást nyújtanak arról, miként kezelheti vagy törölheti az önre vonatkozó meglévő adatokat.

Információszolgáltatást nyújtó félként mi nem gyűjtünk és nem kezelünk semmilyen adatot arról, hogy
ön hogyan használja a szolgáltatásainkat.
Ennek az Adatvédelmi nyilatkozatnak a mindenkor érvényes kiadása megtalálható az Instagram-oldalunk „Adatvédelmi irányelvek” menüpontjában.

Amennyiben felkeresi egyik közösségimédia-felületünket, például az Instagramot, ezzel a látogatásával személyes adatainak feldolgozását idézi elő. Ennek során az adott közösségimédia-felület – jelen esetben az Instagram – üzemeltetőjével együttes felelősséget vállalunk az adatkezelési eljárásokért az ÁAR 26. cikke értelmében, amennyiben a közösségimédia-felület üzemeltetőjével ténylegesen közös döntést hozunk az adatkezelésről és mi is befolyással bírunk az adatkezelésre. Amennyiben lehetséges, a közösségimédia-felületek üzemeltetőivel együttes felelősségvállalási megállapodásokat kötöttünk az AÁR 26. cikke értelmében.

Kiegészítés a LinkedIn jelenlétünkhöz

A HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG online megjelenéséhez igénybe veszi a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA) szolgáltatásait 

Ön e LinkedIn-oldalt és funkcióit saját felelősségre veszi igénybe. Ez különösen vonatkozik az interaktív funkciók használatára (például Hozzászólás vagy Értékelés).

A LinkedIn-oldalunk felkeresésekor a LinkedIn többek között az IP-címét – IP-címmaszkolással (az IP-cím álnevesítése) végzett biztonsági intézkedések mellett – és a számítógépén sütik formájában tárolt további információkat gyűjt. Ezeket az információkat arra használják, hogy statisztikai adatokat nyújtsanak számunkra mint a LinkedIn-oldal üzemeltetője az LinkedIn-oldal használatáról.

A LinkedIn Corporation az önről ezzel összefüggésben gyűjtött adatokat feldolgozza és szükség szerint az Európai Unión kívüli országokba is továbbítja. A LinkedIn Adatvédelmi szabályzata tartalmazza általános formában, hogy a LinkedIn milyen adatokat gyűjt és azokat miként használja fel. Ugyanitt találhatók információk a LinkedIn kapcsolattartási lehetőségeiről és a hirdetési beállításokról. Az Adatvédelmi szabályzat az alábbi hivatkozáson érhető el:

Adatvédelmi szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

A sütikre vonatkozó szabályzatot itt találja:

Sütikre vonatkozó szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy.

A kívülmaradási lehetőségek az alábbi hivatkozáson érhetők el:

Kívülmaradási lehetőségek (Opt-Out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Amennyiben felkeresi egyik közösségimédia-felületünket, például a LinkedInt, ezzel a látogatásával személyes adatainak feldolgozását idézi elő. Ennek során az adott közösségimédia-felület – jelen esetben a LinkedIn – üzemeltetőjével együttes felelősséget vállalunk az adatkezelési eljárásokért az ÁAR 26. cikke értelmében, amennyiben a közösségimédia-felület üzemeltetőjével ténylegesen közös döntést hozunk az adatkezelésről és mi is befolyással bírunk az adatkezelésre. Amennyiben lehetséges, a közösségimédia-felületek üzemeltetőivel együttes felelősségvállalási megállapodásokat kötöttünk az AÁR 26. cikke értelmében.

Youtube videó

A feldolgozás típusa és terjedelme

Weboldalunkon integráltuk a YouTube videót. A YouTube Video a YouTube, LLC videoplatformjának része, amelyre a felhasználók feltölthetnek tartalmat, megoszthatják azt az interneten és részletes statisztikákat szerezhetnek. A YouTube videó lehetővé teszi számunkra, hogy a platform tartalmát beépítsük webhelyünkbe. A YouTube Video cookie -kat és más böngészőtechnológiákat használ a felhasználói viselkedés értékeléséhez, a felhasználók felismeréséhez és felhasználói profilok létrehozásához. Ezeket az információkat használják többek között a hallgatott tartalom tevékenységének elemzésére és jelentések készítésére. Ha egy felhasználó regisztrálva van a YouTube, LLC -nél, a YouTube Video hozzárendelheti a lejátszott videókat a profilhoz. Amikor hozzáfér ehhez a tartalomhoz, kapcsolatot létesít a YouTube, LLC, a Google Ireland Limited, a Gordon House, a Barrow Street Dublin 4 Ireland szervereivel, amellyel az Ön IP -címe és esetleg böngészőadatai, például felhasználói ügynöke továbbításra kerülnek.

Cél és jogalap

A szolgáltatást az Ön által a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban adott hozzájárulás alapján használjuk. GDPR.

Az érintettek jogai

Minden érintettnek joga van az adatszolgáltatáshoz (az AÁR 15. cikke). Amennyiben helytelen személyes adatokat dolgoznak fel önnel kapcsolatban, joga van a helyesbítéshez (az AÁR 16. cikke). Amennyiben a jogi követelmények fennállnak, kérheti az adatkezelés törlését vagy korlátozását, elutasíthatja az adatkezelést (az AÁR 17., 18. és 21. cikke), valamint joga van az adathordozhatósághoz (az AÁR 20. cikke). Amennyiben él a fent megnevezett jogai valamelyikével, a HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG meggyőződik róla, hogy a jogi követelmények teljesülnek-e.

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja.

Továbbá jogában van fellebbezni Mecklenburg-Vorpommern tartomány adatvédelemért és információszabadságért felelős regionális biztosánál.

További információkat a Facebookról és más közösségi médiumokról, illetve arról, hogyan védheti adatait a

www.youngdata.de

oldalon talál, amely szolgáltatást Mecklenburg-Vorpommern adatvédelemért és információszabadságért felelős regionális biztosa nyújt.

19. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása
Weboldalunkat folyamatosan fejlesztjük, hogy egyre jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Ezért a jelen adatvédelmi nyilatkozatot folyamatosan frissítjük és – amennyiben szükséges – megfelelően módosítjuk.
Az adatvédelmi nyilatkozat esetleges módosításáról természetesen időben tájékoztatni fogjuk Önt. Ezt pl. egy, az Ön által megadott e-mail-címre küldött e-mail útján fogjuk megtenni. Ha ezen túlmenően az Ön további hozzájárulására van szükség ahhoz, hogy az adatait kezeljük, ezt természetesen be fogjuk szerezni Öntől, mielőtt a megfelelő módosítások hatályba lépnének.
Adatvédelmi nyilatkozatunk aktuális változatát bármikor megtekintheti az interneten az Adatvédelem lapon.

20. Adatvédelmi tisztviselő
Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt.

Carolin Leja
www.mein-datenschutzbeauftragter.de
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck
E-mail: datenschutz[at]henkel-epol.com

Verzió: 2021. október