Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme za váš zájem o naše webové stránky. Dodržování ustanovení na ochranu osobních údajů považujeme za důležité. Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám, jakožto uživateli webových stránek, informace o druhu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a informovat vás o vašich právech, která se vztahují na příslušné osoby ve smyslu čl. 4, č. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů již zahrnuje aktualizace dle platného obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ze dne 25. 5. 2018. Toto prohlášení současně splňuje také dosud platné požadavky §13 zákona o elektronických médiích.

1.  Odpovědné místo
Místem odpovědným za tuto webovou stránku a nabídku služeb je

HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG
An der Autobahn 12
D – 19306 Neustadt-Glewe
Německo
Tel.: + 49 (0) 38757 66-0
E-mail: info@henkel-epol.com
Provoz webových stránek: www.henkel-epol.com
Výkonný ředitel pan Dipl.-Ing. Benedikt Henkel, pan Dipl.-Ing. Sven Wentzien
(dále jen „HENKEL“).

2. Obecná ustanovení
Tyto webové stránky jsou koncipovány tak, aby vyžadovaly co nejméně osobních údajů. Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pouze v případě, že se rozhodnete používat určité služby (např. kontaktní formulář), bude nutné zpracování vašich osobních údajů. Dbáme na to, aby zpracování vašich osobních údajů odpovídalo zákonným požadavkům a aby bylo provedeno na základě vašeho souhlasu. Řídíme se ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 25. 5. 2018 (GDPR) a aktuálně platnými národními předpisy, kterými jsou spolkový zákon o ochraně osobních údajů, zákon o elektronických médiích a další speciální zákony týkající se ochrany osobních údajů.

3. Definice
Pojmy používané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů mají v souladu s GDPR následující význam.

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

„Zpracování“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

„Omezení zpracování“ je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování;

„Pseudonymizace“ je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

„Správce“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Evropské unie či členského státu, může dotčený správce toto právo nebo zvláštní kritéria pro jeho určení stanovit;

„Zpracovatel“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu či nikoli. Za příjemce se nepovažují orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Evropské unie; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany osobních údajů pro dané účely zpracování;

„Třetí strana“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

„Souhlas“ subjektu údajů – jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

4. Souhlas
Pokud navštívíte naše webové stránky, získáváme částečně vaše osobní údaje, pro které potřebujeme Váš souhlas. Například v případě, když nám napíšete zprávu přes kontaktní formulář.

Poskytnutí souhlasu
Použitím našeho formuláře souhlasíte s tím, že budeme vaše osobní údaje shromažďovat a zpracovávat tak, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnosti na základě příslušného prohlášení odvolat. Upozorňujeme, že využívání našich služeb není bez poskytnutí vašeho souhlasu možné. K odvolání souhlasu použijte výše uvedené kontaktní údaje (v takovém případě prosím uveďte své jméno, e-mail a poštovní adresu).

5. Účel použití a právní základ zpracování osobních údajů
Pokud ke zpracování vašich osobních údajů k uvedeným účelům dochází s vaším souhlasem, činíme tak na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR.
Osobní údaje, které jsou nutné pro zdůvodnění, provedení nebo realizaci naší nabídky, zpracováváme na právním základě čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.
Zpracování osobních údajů, které je nutné pro splnění našeho oprávněného zájmu, je prováděno dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.
Pokud používáme pro zpracování zakázky externí poskytovatele služeb, je zpracování údajů provedeno na právním základě čl. 28 GDPR.
Osobní údaje získáváme, zpracováváme a využíváme výhradně k těmto účelům:

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů
(„K čemu je zpracování osobních údajů nutné“)
pro navázání kontaktu a s tím související korespondencina základě vašeho souhlasu
pro zpracování vašeho požadavku a pro případné poskytnutí požadovaného dalšího poradenstvína základě vašeho souhlasu
pro zaslání nabídky na základě vaší poptávky na základě předsmluvních opatření
pro zasílání informačních materiálů a/nebo newsletterů na základě vašeho souhlasu
Pro registraci a odb?r pravideln? poskytovaného dokumentu White paperna základě vašeho souhlasu
pro telefonické navázání kontaktuna základě vašeho souhlasu
pro zajištění toho, že naše webové stránky vám budeme moci prezentovat maximálně efektivně a zajímavě (např. prostřednictvím anonymního vyhodnocování)na základě oprávněného zájmu
pro technickou realizaci našich nabídekna základě oprávněného zájmu

 

6. Získávané a zpracovávané osobní údaje
Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme pouze v případě, že k tomu poskytnete souhlas, např. vyplněním formuláře nebo zasláním e-mailu.

V rámci formuláře, který máme k dispozici, se jedná o tyto údaje:

Obecné kontaktní údaje:

 • Oslovení*
 • Jméno
 • Příjmení*
 • Název firmy*
 • Ulice*
 • Číslo popisné*
 • PSČ*
 • Obec/město*
 • Země*
 • E-mail*
 • Telefonní číslo*
 • Jakému pracovišti má být směřován váš požadavek*
 • Předvýběr požadavku
 • Zpráva
 • Kontakt
 • Souhlas se zasíláním informací
 • Žádost o zavolání

Registrace pro dokument White paper:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Uživatelské jméno*
 • E-mailová adresa*
 • Heslo*

Povinná políčka jsou označena *

Poskytnuté osobní údaje a jejich obsah zůstává výhradně u nás a našich partnerských firem. Vaše údaje budeme ukládat a zpracovávat pouze k účelům uvedeným v čl. 5. Jakékoliv využívání přesahující uvedený účel předpokládá váš výslovný souhlas. Totéž platí také pro přenos a zprostředkování vašich údajů třetím stranám.

7. Obecné soubory logfile
Webový server dočasně uchovává spojovací údaje volajícího počítače (IP-adresa), stránky, které navštěvujete, datum a dobu trvání návštěvy, identifikační údaje používaného typu prohlížeče a provozního systému a webové stránky, ze kterých nás navštěvujete, a úspěšné záznamy v protokolových souborech (logfiles). Technická administrace webových stránek a anonymní statické shromažďování umožňují vyhodnocovat přístupy k nabídkám HENKEL a jejich hodnocení s cílem zvýšení ochrany dat a bezpečnosti dat v naší firmě, abychom mohli zajistit optimální ochranu zpracovávaných osobních údajů.

Údaje souborů logfiles na serveru se ukládají odděleně od vašich osobních údajů.

Kromě příslušných zákonných archivačních povinností dochází po opuštění naší webové stránky k vymazání a anonymizování vaší IP-adresy.

8. Cookies

Používání cookies
Na našich webových stránkách se informace shromažďují a ukládají pomocí tzv. cookies.

Co jsou cookies?
Jsou to malé textové soubory, které se ukládají na vašem datovém úložišti a které ukládají příslušná nastavení a příslušné údaje za účelem výměny s naším systémem přes váš prohlížeč. Cookie zpravidla obsahuje název domény, která údaje o cookie poslala, a informace o stáří cookie a alfanumerický identifikační kód.

Proč používáme cookies?
Cookies umožňují našim systémům rozpoznat přístroj uživatele a okamžitě připravit příslušná přednastavení. Jakmile se uživatel na platformu vrátí, cookie se přenese na disk počítače příslušného uživatele. Cookies nám pomáhají zlepšovat naše webové stránky a nabídnout vám lepší služby, které jsou vám přizpůsobeny. Umožňují nám poznat váš počítač nebo váš (mobilní) koncový přístroj, když se vrátíte na naše webové stránky a:

 • ukládat informace o preferovaných aktivitách na webových stránkách a přizpůsobovat naše webové stránky vašim individuálním zájmům.
 • urychlit realizaci vaší poptávky.

Spolupracujeme s třetími stranami jako poskytovateli služeb, které nás podporují v tom, aby internetová nabídka a webové stránky byly zajímavější. Z tohoto důvodu se při návštěvě naší webové stránky uloží na vašem disku také cookies těchto partnerských firem (třetí poskytovatelé). Jedná se o cookies, které se po uvedené době automaticky vymažou.

 Seznam našich cookies naleznete v níže uvedené tabulce:

Název cookie

Cookies primárních poskytovatelů nebo třetích poskytovatelů?
Cookies třetích poskytovatelů: Kdo je původce?
Popis / FunkceStandardní doba trvání
_gaGoogle2 roky
_gatGooglesession
_gitGoogle1 den
scnb-cookie-termshenkel-epol.com1 rok
NIDgoogle.com6 měsíců
_cfduiddatatables.net1 rok
_icl_visitor_lang_jshenkel-epol.comuloží přesměrovaný jazyk1 den
wpml_browser_redirect_testhenkel-epol.comurčuje zobrazovaný jazyksession

Mohu rozhodovat o používání cookies?
Pokud si nepřejete využívat cookies, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, že nebude ukládání cookies akceptovat. Upozorňujeme, že v takovém případě budete moci naše webové stránky pouze částečně nebo vůbec. Pokud chcete akceptovat pouze naše vlastní cookies, nikoliv však cookies našich poskytovatelů služeb a partnerů, můžete v nastavení svého prohlížeče zvolit „Blokovat cookies třetích poskytovatelů“. Za používání cookies třetích osob neručíme.

9. Výběrové řízení
Pokud se účastníte výběrového řízení u firmy HENKEL, které probíhá elektronickou formou, budou vaše údaje použity výhradně pro zpracování vaší žádosti a nebudou předány třetím osobám. Upozorňujeme, že podklady pro výběrové řízení, které zasíláte firmě HENKEL e-mailem, jsou přenášeny nekódovaně. Hrozí nebezpečí, že neoprávněné osoby tyto údaje zachytí a budou využívat.

10. Newsletter
Pro přihlášení k odběru newsletteru zasílaného e-mailem potřebuje HENKEL vaši e-mailovou adresu, na kterou se bude newsletter zasílat. Případné další údaje jsou dobrovolné a budou používány k vašemu osobnímu kontaktování a k vytváření personalizovaného newsletteru a pro zasílání odpovědí na dotazy e-mailem.

Zasílání newsletteru vyžaduje platnou e-mailovou adresu. Navíc se ukládá IP-adresa, přes kterou se k odběru newsletteru přihlašujete, a datum, kdy jste si newsletter objednali. Tyto údaje slouží firmě HENKEL jako doklad při zneužití, pokud se k odběru newsletteru přihlásí cizí e-mailová adresa. Pro zajištění toho, aby e-mailovou adresu nemohly zneužít třetí osoby zařazením do rozdělovníku HENKEL, pracujeme postupem „Double-Opt-In“. U tohoto postupu obdržíte po přihlášení potvrzovací e-mail na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Poté co kliknete na link, který vám byl zaslán, potvrdíte své přihlášení a následně obdržíte požadovaný newsletter e-mailem. V rámci tohoto postupu se zaprotokoluje objednání newsletteru, zaslání potvrzovacího e-mailu a obdržení potvrzení o přihlášení.

Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailové adresy a s jejím používáním pro zasílání newsletteru máte možnost v budoucnu kdykoliv odvolat. Odvolání svého souhlasu můžete provést v každém newsletteru firmy HENKEL kliknutím na příslušný link. Kromě toho máte možnost žádost o zrušení zasílání zaslat písemně na výše uvedené kontaktní adresy.

11. White paper
Na našich webových stránkách pravidelně představujeme zajímavé dokumenty White paper o našich službách a produktech. Pro jejich odběr se můžete na našich webových stránkách zaregistrovat. Vaše osobní údaje shromažďujeme pouze za účelem zasílání dokumentu White paper a poskytování zajímavých informací o našich produktech. Údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě Vámi poskytnutého souhlasu. Souhlas se zasíláním reklamních sdělení můžete kdykoliv odvolat na našich webových stránkách pod odkazem: Odhlášení Zrušit odběr reklamních sdělení. Vaše údaje nebudou předávány bez oprávnění nebo mimo naši společnost. Vaše údaje nebudou předávány do třetích zemí.

12. Provázání služeb a obsahu třetích osob
Naše webové stránky využívají obsah, služby a plnění jiných poskytovatelů. Jedná se například o mapy v aplikaci Google Maps. Aby bylo možné tyto údaje v prohlížeči uživatele stáhnout a zobrazit, je nutné zprostředkovat IP-adresu. Poskytovatelé (dále jen „třetí poskytovatelé“ pracují tedy s IP-adresou příslušného uživatele.

Ani přes naši veškerou snahu, vyjma využití třetích poskytovatelů, kteří IP-adresu potřebují pouze k tomu, aby mohli dodat obsah, nemůžeme případné uložení IP-adresy ovlivnit. V takovém případě tento postup slouží mimo jiné ke statistickým účelům. Pokud se dozvíme, že byla IP-adresa uložena, upozorníme vás na to.

Používání funkce DoubleClick
Naše webové stránky využívají on-line marketingový nástroj DoubleClick od Googlu. Poskytovatelem je společnost Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

DoubleClick využívá cookies pro zobrazení příslušných reklam uživateli, pro optimalizaci pracovních zpráv a pro zabránění tomu, aby uživatelé viděli stejné reklamy vícekrát. Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá na vašem koncovém přístroji. Přes ID cookies Google zjišťuje, jaké reklamy byly spuštěny na příslušném prohlížeči, a může tak zabránit tomu, aby se zobrazily vícekrát. Optimální prodej našich webových stránek je oprávněným zájmem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

ID cookies podporují DoubleClick tím, že zachycují takzvané konverze ve vztahu k požadovaným reklamám. K tomu dochází například v případě, když uvidíte, že se zobrazil DoubleClick, a později s pomocí téhož webového prohlížeče na webových stránkách poskytovatele reklamy uskutečníte nákup. Google uvádí, že cookies DoubleClick neukládají žádné osobní informace.

Díky používaným marketingovým nástrojům vytváří váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Google. Na rozsah a používání údajů, které tento nástroj od Google získává, nemáme žádný vliv. Dle aktuálního stavu našich znalostí Google prostřednictvím DoubleClick, jaké oblasti našich webových stránek vás zajímají nebo na které naše reklamy klikáte. Pokud jste přihlášeni na svůj účet u Google, může Google přiřadit návštěvu na našich webových stránkách k vašemu účtu. Přestože nejste přihlášeni, nelze vyloučit, že poskytovatel vaši IP-adresu zjistí a uloží. 

Moderní webové prohlížeče mohou používání cookies kontrolovat, omezovat nebo jejich používání bránit. Máte možnost jejich používání zabránit. Deaktivováním souborů cookies může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek. 

Společnost Google vlastní certifikát evropské dohody o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“. Tato dohoda o ochraně osobních údajů má zajistit dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Podrobné informace o ustanoveních ochrany osobních údajů DoubleClick Google naleznete zde: http://www.google.de/policies/privacy/

Používání Google Analytics
Naše webové stránky využívají funkci služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem služby webové analýzy je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá na vašem koncovém přístroji; umožňují analýzu používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání našich webových stránek se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google. Servery se zpravidla nacházejí v USA.

Google Analytics Cookies jsou používány na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace našich nabídek na webu a případně také reklamy.

Google Analytics používáme ve spojení s funkcí IP-anonymizace. Tato služba umožňuje, aby Google vaši IP-adresu na území členských států Evropské unie a v ostatních smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru před předáním do USA zkrátil. Pouze ve výjimečných případech se může stát, že Google předá na server do USA vaši úplnou IP-adresu a že bude zkrácena až tam. Společnost Google jsme pověřili, aby tyto informace využívala, aby používání webové stránky vyhodnocovala, vytvářela zprávy o aktivitách na webových stránkách a prováděla pro nás další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. Ke sloučení IP-adresy zprostředkované Google Analytics s jinými údaji Google nedochází.

Používání cookies ve vašem webovém prohlížeči lze zabránit. Může tím však dojít k omezení některých funkcí našich webových stránek. Shromažďování údajů o používání webových stránek včetně vaší IP-adresy a následného zpracování společností Google můžete zabránit. Je to možné, pokud přes níže uvedený link stáhnete dostupný plugin prohlížeče a provedete jeho instalaci: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Podrobné informace o manipulaci s daty uživatelů u Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Pro kompletní splnění zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zpracování zakázky. Naše webové stránky používají funkci „demografické charakteristiky“ od Google Analytics. Umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově zaměřené reklamy Google a z údajů o návštěvnících od třetích poskytovatelů. Přiřazení údajů k určité osobě není možné. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat. Můžete tak učinit přes

nastavení inzerátů na vašem Google účtu nebo můžete shromažďování vašich údajů přes Google Analytics obecně zakázat tak, jak je uvedeno v odstavci „Odmítnutí shromažďování údajů“.

Alternativně můžete shromažďování přes Google Analytics zabránit použitím tzv. „Opt-Out-Cookies“ tak, že kliknete na následující tlačítko. Pokud cookies ve vašem prohlížeči vymažete, musíte následně na tento link znovu kliknout. Prohlášení o ochraně osobních údajů Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de.

[borlabs_cookie_opt_out tracking=“google-analytics“ id=“UA-4802622-1″]

Používání Google Maps
Pro integraci a zobrazení obsahů karet využívají naše webové stránky službu Google Maps. Poskytovatelem této služby je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Otevřením stránky s integrovanou kartou Google Maps se zjistí vaše IP-adresa. Tyto informace se zpravidla předávají na server Google v USA a tam se ukládají. Google zjistí vaši IP-adresu, zejména pokud nemáte uživatelský účet, k němuž jste přihlášeni. Pokud jste přihlášeni ke svém uživatelskému účtu, může Google váš pohyb na internetu přiřadit přímo k vašemu osobnímu profilu. Pokud se odhlásíte, máte možnost tomu zabránit. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na předávání dat.

K používání Google Maps dochází v zájmu odpovídajícího zobrazení našich on-line nabídek a snadnějšímu vyhledání míst uvedených na webové stránce. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

Podrobné informace o manipulaci s daty uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Zabezpečení dat
Předávání informací přes internet není bohužel nikdy 100 % bezpečné, tudíž nemůžeme garantovat bezpečnost údajů poskytnutých přes internet na naší webové stránce.

Naše webové stránky chráníme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, zneužití, změně nebo šíření nepovolanými osobami.

Vaše osobní údaje předáváme v kódované podobě. Používáme k tomu kódovací systém SSL/TLS (Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security). Naše bezpečnostní opatření budou dle stupně technického rozvoje průběžně zlepšována.

14. Práva příslušné osoby
Jste-li subjektem údajů ve smyslu čl. 4, č. 1 GDPR, máte ohledně zpracování vašich osobních údajů dle GDPR níže uvedená práva. Text zákona níže uvedených práv naleznete zde

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO6.html.

Právo na potvrzení a informaci
Dle čl. 15 GDPR máte právo požadovat potvrzení o tom, zda jsou příslušné osobní údaje zpracovávány, a od správce odpovídajícího za zpracování kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o osobních údajích, které jsou uloženy o vaší osobě, a na kopii takovéto informace.

Právo na opravu
Dle čl. 16 GDPR máte právo na okamžitou opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné. Navíc máte právo, s ohledem na účely zpracování, požadovat zkompletování nekompletních osobních údajů – a to i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR máte právo od nás požadovat, aby byly příslušné osobní údaje neprodleně vymazány, pokud k tomu existuje některý z důvodu uvedených v čl. 17 GDPR a pokud není zpracování nutné.

Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování, pokud je splněn některý z předpokladů uvedených v čl. 18 GDPR.

Právo na přenositelnost dat
Dle čl. 20 GDPR máte právo získat příslušné osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném běžném a strojově čitelném formátu a máte právo tyto údaje naším prostřednictvím předat jinému správci bez omezení, pokud jsou splněny další předpoklady čl. 20 GDPR.

Právo na odvolání souhlasu
Máte právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Zrušení souhlasu zašlete na výše uvedený kontakt.

Právo na odvolání
Dle čl. 21 GDPR máte právo kdykoliv podat odvolání proti zpracování příslušných osobních údajů. Pokud jsou splněny předpoklady pro účinné odvolání souhlasu, nesmíme již vaše osobní údaje zpracovávat.

Právo na podání stížnosti u dozorčího úřadu
Kromě dalších správních nebo soudních opravných prostředků máte právo podat stížnost u dozorčího úřadu, zejména v členském státě, kde se nachází vaše bydliště, pracoviště nebo kde došlo k domnělému přestupku, pokud jste toho názoru, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s ustanoveními GDPR.

15. Předávání vašich osobních údajů
K předávání osobních údajů dochází takto:

Hosting webových stránek poskytuje externí poskytovatel v Německu. Garantujeme, že ke zpracování údajů dojde výhradně v Německu. Je to nezbytné pro provoz webových stránek a pro zdůvodnění, provedení a realizaci stávající uživatelské smlouvy, a to i bez vašeho souhlasu.

K předávání osobních údajů dochází také v případě, že jsme k tomu oprávněni nebo povinni na základě zákonných ustanovení a/nebo úředních nebo soudních nařízení pro předávání osobních údajů. Může se jednat zejména o poskytnutí informací pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo k realizaci duševních vlastnických práv.

Pokud jsou vaše údaje předávány poskytovateli v nutném rozsahu, má poskytovatel k vašim osobním údajům přístup jen v nutné míře pro splnění úkolů. Tito poskytovatelé služeb mají povinnost zpracovávat vaše osobní údaje dle platných zákonů pro ochranu osobních údajů, zejména dle GDPR.

Z výše uvedených důvodů nikdy nepředáváme vaše údaje třetím osobám bez vašeho souhlasu. Zejména vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

16. Délka archivace osobních údajů
Pro délku uložení údajů platí, že osobní údaje budou vymazány, jakmile jejich archivace již nebude pro splnění původního účelu nutná, a nebudou stanoveny žádné zákonné lhůty pro archivaci. Zákonné lhůty pro archivaci tvoří poslední kritérium pro konečnou délku ukládání osobních údajů. Po uplynutí lhůty budou příslušné údaje rutinně vymazány. Pokud jsou stanoveny lhůty pro archivaci, dochází k omezení zpracování formou blokování dat.

17. Odkazy a linky
Pokud navštívíte internetové stránky, na které v rámci našich webových stránek odkazujeme, můžete být znovu požádáni o uvedení jména, adresy, e-mailu, vlastností vyhledávače atd. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů neupravuje získávání a předávání osobních údajů prostřednictvím třetích osob ani zacházení s těmito údaji.

Třetí poskytovatelé služeb mohou mít odlišná vlastní ustanovení pro získávání, zpracování a používání osobních údajů. Doporučujeme, abyste se na internetových stránkách třetích stran před zadáním svých osobních údajů informovali o způsobu jejich zpracování.

18. doplněk o ochraně osobních údajů pro naši nabídku sociálních médií na Instagramu

Společnost HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG používá pro své webové stránky služby společnosti Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Při návštěvě této instagramové stránky a jejích funkcí tak činíte na svou vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování nebo hodnocení).

Instagram mimo jiné zaznamenává vaši IP adresu a další informace, které jsou ve vašem PC uložené ve formě cookies. Tyto informace se používají k tomu, abychom nám, jako provozovateli instagramových stránek, poskytli statistické informace o používání instagramové stránky.

V důsledku toho mohou být vaše údaje zpracovávány společností Instagram Ltd. a předávány také do zemí mimo Evropskou unii. Které informace Instagram získává a jak je používá, popisuje Instagram obecně ve svých zásadách na ochranu osobních údajů. Zde najdete také informace o možnostech kontaktu se společností Instagram a o možnostech nastavení reklamy. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na následujícím odkazu:

https://help.instagram.com

Jak Instagram údaje z návštěvy stránek Instagramu pro své vlastní účely používá, v jakém rozsahu jsou aktivity na Instagramu přiřazeny jednotlivým uživatelům, jak dlouho Instagram tyto údaje ukládá a zda jsou údaje z návštěvy Instagramu předávány třetím stranám, o tom Instagram závěrem jednoznačně a jasně neinformuje a nám to není známo.

Při přístupu na stránku Instagramu bude IP adresa, která je přiřazená vašemu koncovému zařízení, předána Instagramu. Podle sdělení Instagramu je tato IP adresa anonymizována (v případě „německých” IP adres) a po 90 dnech smazána. Instagram navíc ukládá informace o koncových zařízeních svých uživatelů (například v rámci funkce „oznámení o přihlášení“); v případě potřeby to Instagramu umožňuje přiřazení IP adres jednotlivým uživatelům.

Pokud jste jako uživatel aktuálně přihlášeni na Instagramu, nachází se ve vašem koncovém zařízení soubor cookie s vaším instagramovým ID. Instagram tak díky tomu může sledovat, že jste tuto stránku navštívili a jak jste ji použili. Totéž platí pro všechny další stránky Instagramu. Tlačítka Instagramu integrovaná do webových stránek umožňují Instagramu zaznamenávat vaše návštěvy těchto webových stránek a přiřadit je vašemu instagramovému profilu. Na základě těchto údajů vám mohou být nabízeny obsahy nebo reklamy šité přímo vám na míru.

Chcete-li tomu zabránit, odhlaste se z Instagramu, popř. deaktivujte funkci „zůstat přihlášen”, vymažte soubory cookie ze svého zařízení, zavřete svůj prohlížeč a poté jej znovu spusťte. Tímto způsobem budou vymazány informace Instagramu, pomocí kterých můžete být přímo identifikováni. To vám umožní navštívit naši stránku Instagramu, aniž by byl zveřejněno vaše instagramové ID. Při použití interaktivních funkcí na stránce (líbí se mi, komentovat, sdílet, zprávy atd.) se zobrazí přihlašovací obrazovka Instagramu. Po případném přihlášení budete na Instagramu opět rozpoznatelní jako konkrétní uživatel.

Níže najdete informace o tom, jak můžete spravovat nebo odstraňovat stávající informace o vás na následujících stránkách podpory Instagramu.

Jako poskytovatel informační služby neshromažďujeme ani nezpracováváme navíc
žádné údaje o vašem využívání naší služby.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete v aktuálně platném znění pod bodem „Zásady ochrany osobních údajů“ na příslušné stránce Instagramu.

Pokud navštívíte některé z našich prezentací na sociálních sítích nebo na Instagramu, spustíte během takové návštěvy zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě jsme společně s provozovatelem příslušné sociální sítě, zde Instagramu, odpovědní za zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR, pokud skutečně učiníme společné rozhodnutí s provozovatelem sociální sítě o zpracování osobních údajů a máme také vliv na zpracování osobních údajů. V souladu s možnostmi jsme uzavřeli s provozovateli sociálních sítí dohody o společné odpovědnosti podle čl. 26 GDPR.

doplněk o ochraně osobních údajů pro naši prezentaci na LinkedInu

Společnost HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG používá pro své webové stránky služby společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. 

Při návštěvě této stránky LinkedInu a jejích funkcí tak činíte na svou vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování nebo hodnocení).

Při návštěvě naší stránky LinkedIn zaznamenává LinkdedIn mimo jiné vaši IP adresu za použití bezpečnostních opatření ve formě maskování IP (pseudonymizace IP adresy) a další informace, které jsou ve formě souborů cookie uloženy na vašem počítači. Tyto informace se používají k tomu, aby nám, jako provozovateli stránek LinkedIn, poskytly statistické informace o používání stránky LinkedIn.

Údaje, které jsou o vás v této souvislosti shromážděné, budou zpracovány společností LinkedIn Corporation a případně přeneseny do zemí mimo Evropskou unii. Které informace LinkedIn získává a jak je používá, popisuje LinkedIn obecně ve svých zásadách na ochranu osobních údajů. Zde najdete také informace o možnostech kontaktu se společností LinkedIn a o možnostech nastavení reklamy. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na následujícím odkazu:

Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,

zásady používání souborů cookie najdete na následujícím odkazu:

Cookie-Policy: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy,

Možnosti vyjádření nesouhlasu najdete na následujícím odkazu:

Možnost vyjádření nesouhlasu (opt-out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Pokud navštívíte některé z našich prezentací na sociálních sítích, jako je např. LinkedIn, spustíte během takové návštěvy zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě jsme společně s provozovatelem příslušné sociální sítě, zde LinkedInu, odpovědní za zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR, pokud skutečně učiníme společné rozhodnutí s provozovatelem sociální sítě o zpracování osobních údajů a máme také vliv na zpracování osobních údajů. V souladu s možnostmi jsme uzavřeli s provozovateli sociálních sítí dohody o společné odpovědnosti podle čl. 26 GDPR.

Video z YouTube

Typ a rozsah zpracování

Na naše webové stránky jsme integrovali video z YouTube. YouTube Video je součástí video platformy YouTube, LLC, na kterou mohou uživatelé nahrávat obsah, sdílet jej přes internet a získávat podrobné statistiky. Video z YouTube nám umožňuje integrovat obsah z platformy do našich webových stránek. YouTube Video používá soubory cookie a další technologie prohlížeče k vyhodnocování chování uživatelů, rozpoznávání uživatelů a vytváření profilů uživatelů. Tyto informace se mimo jiné používají k analýze aktivity poslouchaného obsahu a vytváření zpráv. Pokud je uživatel registrován na YouTube, LLC, může YouTube Video přiřadit přehrávaná videa k profilu. Když přistupujete k tomuto obsahu, navážete připojení k serverům YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irsko, přičemž se přenáší vaše IP adresa a případně data prohlížeče, jako je váš uživatelský agent.

Účel a právní základ

Služba je používána na základě souhlasu, který jste nám dali v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A). GDPR.

Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR). Pokud jsou zpracovávány nesprávné osobní údaje, máte právo na opravu (čl. 16 GDPR). Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, můžete požádat o výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování (čl. 17, 18 a 21 GDPR) a v případě potřeby máte právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). Pokud byste svá výše uvedená práva uplatnili, společnost HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG zkontroluje, zda jsou k tomu splněny zákonné předpoklady.

Svůj již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Kromě toho existuje právo na stížnost u státního komisaře pro ochranu údajů a svobodu informací v Meklenbursku-Předním Pomořansku.

Další informace o Facebooku a dalších sociálních sítích a o tom, jak můžete své osobní údaje chránit, naleznete také na adrese

www.youngdata.de,

v nabídce státního komisaře pro ochranu údajů a svobodu informací v Porýní-Falcku.

19. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů
Na vývoji našich webových stránek průběžně pokračujeme, abychom neustále zlepšovali naše služby. Bude-li to nutné, budeme toto prohlášení o ochraně osobních údajů průběžně aktualizovat a upravovat.

O případných změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů budete samozřejmě včas informováni. Zašleme vám je například na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělili. Budeme-li od vás potřebovat další souhlas pro zacházení s vašimi údaji, požádáme vás o něj samozřejmě před tím, než příslušné změny nabydou účinnosti.

Naše ustanovení o ochraně osobních údajů v aktuální verzi naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.

20. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Stanovili jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Carolin Leja
www.mein-datenschutzbeauftragter.de
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck
E-mail: datenschutz[at]henkel-epol.com

Stav: říjen 2021